ביטוח נסיעות לחו"ל עם ביטוח נסיעות לתרמילאים

באמצעות אורן סטשובר סוכנות לביטוח

קניית ביטוח נסיעות לחו"ל אונליין עם פספורט קארד

במקרה של סתירה בין המידע אשר מופיע באתר האינטרנט לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח של חברת PassportCard ישראל סוכנות לביטוח כללי (2014) בע"מ, יגבר האמור בפוליסת הביטוח.

תנאי שימוש – Fly Card

 • האתר שלנו, Fly-card.co.il (להלן: "האתר") עוסק בתחום ביטוח הנסיעות לחוץ לארץ. בין היתר, האתר מספק מידע מקיף הנוגע לביטוח נסיעות לחו"ל, ומאפשר קבלת הצעות להסדרים ופוליסות לביטוח נסיעות באמצעות הותרת פרטים בעמוד הנחיתה. באמצעות שירותי האתר, ניתן לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות של "פסטפורטקארד" דרך האינטרנט, על בסיס השירותים של "אורן סטשובר סוכנות לביטוח בע"מ" (להלן: "ldf.co.il").
 • השימוש באתר ובשירותיו כפוף להסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן.
  • ב.1. במידה ומשתמשי האתר אינם מסכימים לתנאי שימוש אלו, עליהם להימנע מכל שימוש באתר ובתכניו.
  • ב.2. השימוש באתר מותנה בקיומה של כשרות משפטית וגיל מתאים על פי הדין על מנת ליצור חוזה מחייב על פי כל דין, לצורך הסכמה לתנאים אלו.
  • ב.3. השימוש באתר אף כפוף להסכמה לתנאי הפרטיות של האתר, אשר מהווים חלק אינטגרלי מתנאי השימוש המחייבים של האתר, ומופיעים בלינק הבא:

ldf.co.il/privacy-policy

 • התכנים המופיעים באתר עשויים להתחלף באופן תקופתי קבוע.

לעניין זה, "תכנים" או "תוכן" – כל תוכן המופיע באתר זה בכל תצורה (גרפיקות, קוד, וידיאו, אודיו, טקסט וכיוצא באלה), לרבות קבצים המוצעים להורדה. במסגרת זו, אף מסמך תנאי השימוש עשוי להשתנות באופן תקופתי, בכפוף לשיקול דעתה המלא של מפעילת האתר.

 • אין לעשות שימוש באתר או בתכניו באופן שעשוי לעלות לכדי עוולה אזרחית או עבירה פלילית. בכל אופן, ידוע למשתמש באתר כי מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות כאמור המבוססת על שימוש בתכנים המופיעים באתר, בהתאם להגדרת "תכנים" לפי סעיף ג לעיל.
 • באתר תוכן ומידע אשר מתעדכנים באופן תדיר, ומפורסמים על ידי מפעילת האתר. משתמשי האתר יודעים כי בתכנים אלו עלולים להופיע חסרים, אי-דיוקים, מידע חלקי או שגיאות, שפורסמו בתום לב. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות משפטית הנובע משימוש במידע לא מדויק שהופיע באתר.
 • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך מיועדים לכל המגדרים.
 • המשתמש באתר מצהיר כי הוא מודע לכך שמפעילת האתר מסתייעת בשירותי צד ג' לצורך ההפעלה והניהול של האתר, וכי תנאי השימוש להלן כוללים וכפופים אף לתנאי השימוש של צד ג' זה.
 • משתמש באתר מתחייב לשפות או לפצות, על פי העניין, את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בעבור כל נזק שכנגרם כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלו.

לעניין זה, "נזק" – לרבות אובדן הכנסה, רווח, הוצאות משפט וכיוצא באלה.

1.       תכני האתר

 • מפעילת האתר שוקדת ככל שביכולתה על מנת שהאתר יוכל לספק תכנים באופן מידי, לכל אדם, בכל זמן. יחד עם זאת, מפעילת האתר איננה מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת, והמשתמש מודע לכך שמפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בעקבות העדר זמינות של האתר והתכנים שבו, בשל תקלות טכניות ו/או בשל תקלות צד ג' ו/או בשל כל סיבה אחרת. כמו כן, למפעילת האתר שמורה הזכות המלאה להפסיק באופן מלא או חלקי, קבוע או זמני, את זמינות או פעילות האתר.
 • המשתמש מודע לכך שבאתר מופיעים קישורים לאתרים חיצוניים שונים (להלן: "אתרים חיצוניים"), ושקיומם של קישורים אלו באתר איננו מהווה התחייבות לכך שאתרים אלו מוגנים או אמינים. הביקור באתרים אלו נעשה על בסיס החלטתו של המשתמש בלבד, בהתאם לשיקול דעתו ועל אחריותו המלאה, והמשתמש לא יעלה כל טענה כנגד מפעילת האתר הנוגעת לפעילות או תוכן של אתר חיצוני.
 • אין להשתמש או להיעזר, במעשה או במחדל, בתוכנות, יישומים טכנולוגיים או בכל אמצעי אחר לשם סריקה, אחזור אוטומטי, העתקה או חיפוש של תכנים מן האתר, באופן חלקי או מלא, ואין להשתמש בכל אמצעי כאמור לצורך יצירת מאגר או אוסף המבוססים, באופן חלקי או מלא, על תכנים המופיעים באתר.

לעניין זה – "אמצעי אחר" – לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה.

 • יא.1. המשתמש מודע לכך כי תכני האתר מצויים בבעלותה של מפעילת האתר, וכי השימוש בכל תוכן באתר, באופן חלקי או מלא, כפוף לתנאי שימוש אלו, וזאת אלא אם נקבע אחרת.
 • יא.2. ככל שמצוין במסגרת האתר באופן מפורש כי זכויות היוצרים על תוכן שייכות לצד ג', השימוש כפוף לתנאים ו/או להסכמה של צד ג', בהתאם לעניין.
 • האתר איננו מספק שירות או מוצר מכל סוג, ומפעילת האתר איננה מהווה ספק שירותים, גוף מכירות או צד לכל עסקה. כל התקשרות בכל עסקה, חוזה או הסכם שנעשית על בסיס האתר היא בין המשתמש לבין נותן השירותים במישרין, כאשר מפעילת האתר איננה צד להתקשרות כאמור, ולא תישא בכל אחריות על פי כל דין לעניין הנוגע להתקשרות בין המשתמש לבין נותן השירותים.

בסעיף זה "נותן שירותים" – סוכנות ביטוח ו/או כל גוף אחר המספק שירותי ביטוח ו/או כל שירות או מוצר אותו רכש או התכוון לרכוש המשתמש כתוצאה משימוש באתר.

 • יב.1. המשתמש באתר מודע לכך כי מפעילת האתר איננה אחראית למתן שירותים ואיננה מעסיקה ספקים כלל. על כן, מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות על פי כל דין הנוגעת לשירות או מוצר שנרכשו מנותן השירותים, לרבות אחריות בגין טיב ואיכות השירות של נותן השירות, אחריות בעניין תנאי והליכי העסקה או אחריות לאיכות ביצוע העבודה.
 • יב.2. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לכל עניין הנוגע ליחסים החוזיים שבין נותן השירות לבין המשתמש.
 • יב.3. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות על פי כל דין, במישרין או בעקיפין, לנזק שנגרם למשתמש כתוצאה מההתקשרות עם צד שלישי או מפעילות נותן השירות, וכן לא תישא לאחריות בעבור כל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במידע באתר.

לעניין זה – "נזק" – לרבות נזק גוף או רכוש, נזק מוחשי או בלתי מוחשי, נזק ממוני או בלתי ממוני, נזק ממשי או בלתי ממשי, וכן אובדן רווח או הכנסה, מכל סיבה שהיא.

 • המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהמידע המופיע באתר – לרבות מדיה, אודיו, וידיאו, תמונות, מידע טקסטואלי, מחירונים, או כל דבר אחר המופיע באתר – אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מקצועי, והמפעילה איננה אחראית על פעילות המשתמש בהסתמך על המידע המופיע באתר.
  • יג.1. המשתמש מודע לכך שהמידע המופיע באתר מבוסס, בין היתר, על מידע שנאסף באופן חופשי מתכנים פתוחים המופיעים במרשתת, עצות אנונימיות שנשלחו לאתר באמצעות מערכת דואר אלקטרוני או פורומים במרשתת.
  • יג.2. המשתמש מודע לכך שכל מידע המופיע באתר דורש אימות נוסף על ידי איש מקצוע בטרם ביצוע פעולה בהסתמך עליו.
  • יג.3. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעשויות ליפול טעויות ושגיאות במידע המופיע באתר, על אף השקידה הרבה של מפעילת האתר על מהימנות המידע המופיע בו.
 • באתר עשויים להופיע קישורים שונים לאתרים חיצוניים של נותני שירותים שונים בתחומים שונים. אם משתמש באתר הוא בעל עסק אשר מידע אודות העסק שלו מופיע באתר, וברצונו להסיר את המידע, הוא מתבקש לפנות אלינו. המידע המפורסם באתר מתבסס בין היתר על עצות ומידע שנאספו מרחבי המרשתת, ומדיניות סינון התכנים באתר מבוססת על נוהל "הודעה והסרה".

2.       פרסום ופרסומות

 • משתמש האתר מצהיר כי הוא מודע לכך שמידע אודותיו אשר הוזן באתר עשוי להיות מועבר לצד ג', וזאת לטובת מתן הצעות מגוונות לשירותים שונים.
  • טו.1. המשתמש באתר מסכים כי לאחר מילוי פרטי הקשר בטופס המקוון, פרטי הקשר שלו ישמשו לשליחת חומר פרסומי באמצעות דוא"ל או SMS, הודעות מולטימדיה או כל דרך אחרת.

"חומר פרסומי" – לרבות מידע על מוצרים ושירותים של מפעילת האתר או של צד ג'.

 • טו.2. מפעילת האתר מתחייבת לצמצם ככל האפשר את היקף החומר הפרסומי, ומתחייבת לתת אפשרות סבירה להסרה מרשימת התפוצה לחומר פרסומי, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

3.       קניין רוחני

 • תכני האתר – בהתאם להגדרתם בסעיף ג לעיל לתנאי השימוש– שייכים במלואם למפעילת האתר, ומהווים קניינה הרוחני של מפעילת האתר באופן בלעדי. כל שימוש בהם בהעדר הסכמה ואישור מפורש ותקף מאת מפעילת האתר מנוגד לדין ומהווה הפרת תנאי השימוש. כל זאת, מלבד תוכן שסופק לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.
 • המשתמש באתר מתחייב כי לא יעתיק, יפרסם, יחקה, ישכפל, יעבד, יפיץ, יערוך או יאחזר, באופן מלא או חלקי, במעשה או במחדל, כל תוכן באתר, כהגדרתו בסעיף ג לתנאי השימוש, לרבות מדיה, תמונות, סרטונים, תוכן טקסטואלי, פיסות קוד וכיוצא בזה.
 • מפעילת האתר רשאית להעביר באופן חופשי כל זכות המוקנית לה על פי תנאי השימוש לצד ג', על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא סייג.
 • משתמשי האתר מודעים לכך שכל שימוש במידע המצוי באתר דורש אימות נוסף על ידי גורם מקצועי, ומתחייבים לא להעלות כל טענה או תביעה כנגד מפעילת האתר שקשור לשימוש בתכנים אלו, או להסתמכות על מידע שגוי שהוצג באתר.

4.       ניהול משתמשים

 • המשתמש באתר מודע לכך כי למפעילת האתר שמורה הזכות לחסום כל משתמש, בכל אמצעי טכנולוגי (לרבות, שימוש ב-IP, כתובת MACID, זיהוי מדינת המוצא וכיוצא באלה), וכי מפעילת האתר לא תידרש לתת כל הסבר או התראה לחסימה זו.
 • כידוע, מפעילת האתר איננה מספקת שירותים או מוצרים מכל סוג באופן עצמאי. בהתאם לכך, המשתמש באתר מודע לכך שפרטים שיוזנו ויישלחו בטופס המקוון או בכל אמצעי אחר אל מפעילת האתר, יועברו לצד ג'.

בסעיף זה – "צד ג'" – לרבות ספקים, גופים פרסומיים, סוכנויות ביטוח, חברות המצויות בשיתוף פעולה עם מפעילת האתר, וכל נותן שירות בהתאם לשיקול דעתה המלא של מפעילת האתר.

 • כא.1. לצד ג' אליו יועבר המידע כאמור שמורה הזכות לפנות אל המשתמשים באמצעות פרטי הקשר שהוזנו.
 • כא.2. יובהר כי בהעדר הסכמת המשתמש, מפעילת האתר איננה חולקת מידע אישי או מידע מזהה של משתמשי האתר עם צד ג', וזאת בהתאם לכל דין.
 • מפעילת האתר מתחייבת לפעול ככל שביכולתה לשם הגנת פרטיותם של משתמשי האתר, וזאת בהתאם לתנאי הפרטיות של האתר. עם זאת, אילו יעלה בידי צד ג' להשיג גישה, בכל דרך שהיא, אל מידע אישי או מזהה של המשתמשים באתר, או לכל מידע אחר, המשתמש באתר מסכים שלא תהיה לו כל תביעה או טענה כנגד מפעילת האתר.

5.       הוראות נוספות

 • משתמשי האתר אשר נתקלו במסגרת הביקור באתר בתוכן שגוי, בלתי מדויק או חלקי, אשר עשוי להטעות את משתמש האתר, מתבקשים לפנות אלינו בדואר אלקטרוני, על מנת שהתוכן השגוי יוסר: [email protected].
 • כחוזה נפרד המבוסס על הסכמה נפרדת בין מפעילת האתר לבין המשתמש באתר, מסכימים משתמשי האתר כי ביחסים החוזיים ביניהם, המבוססים על תנאי השימוש המפורטים כאן, תחול תקופת התיישנות של שישה חודשים בלבד, בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 (להלן: "תקופת ההתיישנות המוסכמת").
  • כד.1. תקופת ההתיישנות המוסכמת תחל מהמועד שבו פורסם לראשונה באתר המידע הנוגע לפניית או לטענת המשתמש.
  • כד.2. כל תביעה, טענה, פנייה או דרישה הנוגעת לתוכן הרלוונטי אשר תשלח מחוץ לתקופת ההתיישנות המוסכמת – תחשב בטלה מאליה. משכך, מפעילת האתר לא תהא מחויבת בכל התייחסות לפניה כאמור החורגת מתקופת ההתיישנות המוסכמת.
  • כד.3. המשתמש באתר מודע לכך שתקופת ההתיישנות המוסכמת הקבועה בסעיף כד לתנאי השימוש היא תקופת ההתיישנות היחידה שחלה ביחסים שבין המשתמש באתר לבין מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, ולא תחול כל מסגרת אחרת של תקופת התיישנות הקבועה בכל דין.
 • לא תקום למשתמש כל זכות כלפי מפעילת האתר שלא צוינה בפירוש ובבירור בתנאי שימוש אלה. פרשנות התנאים הנ"ל תעשה לטובת מפעילת האתר.
 • מפעילת האתר איננה מתחייבת להעניק מענה לפניות או טענות של משתמשי האתר, אלא אם צוין אחרת. יחד עם זאת, מפעילת האתר תעשה ככל שביכולתה על מנת להעניק מענה זה תוך זמן סביר, בלא התחייבות לעשות כן, והכל בכפוף לשיקול דעתה המלא של מפעילת האתר.
 • כל מחלוקת או התדיינות הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לתנאי שימוש אחרים באתר ו/או ליחסים שבין מפעילת האתר לבין משתמש באתר תהא תחת סמכות שיפוט של בתי המשפט בישראל, במחוז תל אביב, ותידון על פי הדין הישראלי בלבד.